PE2020
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันโรค: กรณีศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
23-27 พฤศจิกายน 2563

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อมีความรุนแรงและมีแนวโน้มของการระบาดมากขึ้น ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ยังคงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น รัฐบาล องค์กรพหุภาคี องค์กรภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันโรค :กรณีศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเครื่องมือที่ใช้ในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วม รวมไปถึงการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ้นสุดลง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วมแก่บุคลากรสาธารณสุขและปศุสัตว์
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาแบบมีส่วนร่วม

materialbutton

picturebutton